Obchodní podmínky

27JEWELRY s.r.o.
Poljanovova 3159
Praha 4
IČ: 07083823, DIČ: CZ07083823
Zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294406
pro prodej zboží konečným uživatelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://27jewelry.com

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (“obchodní podmínky či ” OP”) společnosti 27JEWELRY s.r.o., se sídlem Poljanovova 3159, Praha 4, identikační číslo: 07083823 ( “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo (“kupní smlouva”, “smlouva o dílo” či “smlouva” ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.27jewelry.com (“webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
  2. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
  3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze po dohodě Smluvních stran uzavřít i v anglickém jazyce.
  4. Tyto OP se obdobně použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně či mimo prodejní prostory kupujícího (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře, není-li stanoveno jinak.
  5. Okamžikem podání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obě strany jsou uzavřením smlouvy vázány těmito obchodními podmínkami.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (“uživatelský účet”). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  4. Pro objednání zboží kupující objednávané zboží “vloží” do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (” objednávka”) obsahuje zejména informace o:
   – objednávaném zboží,
   – ceně zboží,
   – způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   – požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   – informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  5. Stejné informace prodávající sdělí kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či při osobním kontaktu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “objednávka zavazující k platbě”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (“elektronická adresa kupujícího”).
  6. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává zboží uvedené v objednávce, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Vyplnění všech údajů a náležitostí předepsaných ve formuláři je podmínkou platnosti objednávky.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nebo je kupující osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu či obrázku zboží uvedeného na webové stránce.
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. To neplatí pro objednání zboží popsaného v následujícím odstavci. Spolu s akceptací odešle prodávající na elektronickou adresu kupujícího i aktuální znění těchto OP.
  10. Pokud se jedná o zboží, které není zobrazeno v nabídce prodávajícího a má být prodávajícím pro kupujícího vyrobeno či zvláštně upraveno čistě dle jeho individuálních požadavků (” zboží dle návrhu kupujícího”), prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou a zašle mu na adresu jeho elektronické pošty návrh zpracování. Smlouva je uzavřena až po vzájemně potvrzeném schválení návrhu zboží a jeho ceny, a případných dalších podmínek platby a procesu výroby zboží.
  11. Prodávající používá při výrobě zboží vlastní materiál. Prodávající použije materiál dodaný kupujícím jen tehdy, pokud je to technicky možné a pokud na použití materiálu kupující výslovně trvá. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za kvalitu materiálu dodaného kupujícím a jeho případnou nevhodnost ke zhotovení šperku, nejedná-li se o nevhodnost, která je zjevná.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-7271500287/0100 a 2301594083/2010 (“účet prodávajícího”);
   – bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
   – bezhotovostně platební kartou;
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující je povinen uvést při platbě variabilní symbol (zpravidla číslo faktury). Dnem úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zálohovou
   fakturu (zpravidla na celou cenu zboží, čímž není vyloučena možnost v individuálním případě vystavit zálohovou fakturu pouze na část kupní ceny) a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Konečnou fakturu prodávající vystaví a zašle kupujícímu po odeslání zboží na elektronickou adresu.
  7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím zboží kupujícím. Vlastnické právo přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  8. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně prodávajícího a netýká se zboží na objednávku či zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele či pro jeho osobu, má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
  3. Pokud lze od smlouvy odstoupit, má kupující právo tak učinit do 14 dnů od převzetí zboží. Konkrétní postup je následující:
   Kupující ve výše uvedené lhůtě zašle odstoupení od smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy na info@27jewelry.com s tímto textem: “Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo:……….” Datum a podpis. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení odstoupení.
   Kupující doručí zboží na adresu prodávajícího do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od smlouvy. Kupující případně může přinést zboží osobně do showroomu prodávajícího uvedeného na webu.
   Kupující musí zboží vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  4. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. VÝROBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA
  1. Zboží je dáno k výrobě po uhrazení ceny zboží nebo, pokud se na tom strany dohodnou, uhrazením části ceny zboží (” záloha”). Dodací lhůta činí 4-6 týdnů od započetí výroby.
  2. V případě zboží dle návrhu kupujícího je výroba započata schválením návrhu zboží. Dodací lhůta je individuální. Prodávající sdělí kupujícímu její odhad.
  3. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá o tom prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou.
  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující je kromě ostatních nároků prodávajícího povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu vzniklou odstoupením od smlouvy.
  6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující zboží převezme, je povinen bezodkladně popsat poškození v předávacím protokolu a dále oznámit neúplnou či poškozenou zásilku prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
   – odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   – je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
   – je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  3. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
   – je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   – zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   – je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
   – odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že barva zboží (včetně kamene) se v důsledku použití přírodních materiálů může lišit od barevného vyobrazení na webové stránce. Taková odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci.
  5. Poškození či zničení zboží či ztráta jeho součásti v důsledku nesprávného zacházení není důvodem reklamace. Pravidla pro správné zacházení se zbožím (“péče”) poskytuje prodávající při dodání zboží.
  6. Ustanovení uvedená v čl. 7 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  7. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí.
  8. Prodávající dále poskytuje na zboží doživotní záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávné péče a případnou změnu vzhledu v důsledku opotřebení či stáří zboží.
  9. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou či donést osobně na adresu sídla prodávajícího či do provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.
  10. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř. kopii nákupního dokladu, volbu způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identikace původu i závady zboží.
  11. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Vzhledem k tomu k povaze zboží a ruční výrobě nelze vyrobit nové zboží zcela identické s původním zbožím. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  12. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  13. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. Kupující bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně fotograí zboží, stejně jako reklamní materiály, fotograe, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek jsou dílem prodávajícího a jako taková chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, v platném znění. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn vyrobit či nechat vyrobit kopie zboží či jej dál prodávat, stejně jako jakýmkoliv způsobem šířit či kopírovat reklamní materiály, fotograe, obrázky apod. Prodávající je oprávněn kdykoliv svůj případný souhlas odvolat. Prodávající je jakožto autor zboží oprávněn bez nutnosti souhlasu kupujícího vyrobit stejné či obdobné zboží pro jiného kupujícího.
  2. Má-li být zboží vyrobeno či upraveno podle návrhu kupujícího, odpovídá kupující za to, že výroba či úprava zboží prodávajícím nezasahuje do autorských práv, průmyslových práv či práv k ochranným známkám třetích osob, a zavazuje se prodávajícího odškodnit pro případ, že by tomu tak nebylo. V případě, že prodávající vyrobí či upraví zboží dle nápadu či návrhu kupujícího nebo v součinnosti s kupujícím, uděluje kupující poskytnutím návrhu prodávajícímu k tomuto návrhu, k výrobě zboží a jeho rozmnoženin bezúplatnou nevýhradní licenci, a to na dobu neurčitou bez územního a časového omezení. Po zhotovení zboží tak může prodávající zhotovit podle návrhu další zboží za účelem své obchodní činnosti.
  3. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní rmě, remnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
  4. Kupující souhlasí s uveřejněním fotograí jím zakoupeného zboží na webu prodejce, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně stanoveno jinak.
  5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotograí nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  8. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích (“důvěrné”), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 občanského zákoníku v případě, že byli upozorněni na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Aby mohl prodávající poskytnout kupujícímu své služby, musí zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny zde.
 10. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, není-li stanoveno jinak.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
   – e-mailová adresa: info@27jewelry.com
   – adresa pro doručování: Újezd 409/19, Praha 1, 11800
   – telefon: 775 442 727
  3. Primárním způsobem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud kupující s prodávajícím komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak kupující nese náklady na tuto komunikaci a prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud kupující uvede svou e-mailovou adresu.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
  3. Pokud vztah založený kupní smlouvou či související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů včetně předpisů práva EU.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  5. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu.

Datum zveřejnění: 16.01.2023

Buďme přátelé

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.