Reklamační řád

Níže najdete náš reklamační řád, kdybyste měli k obchodu 27JEWELRY jakékoliv dotazy, náměty a připomínky, dejte nám vědět na info@27jewelry.com.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ
Kupující je povinen po převzetí zboží jej prohlédnout a případné zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu. Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě předem věděl nebo vadu sám způsobil.( § 616 OZ ).

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží přepravní službou ( § 620 OZ ).
Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání.
U výrobků prodávaných za nižší ceny se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena – to musí být uvedeno na prodejním dokladu( § 619 OZ ).

UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Reklamaci uplatňuje kupující v e-shopu, v němž bylo zboží zakoupeno, výdejní místa reklamace nepřijímají. E- shop potvrdí e-mailem přijetí reklamace neprodleně po jejím doručení. K reklamovanému zboží musí být přiložen příslušný prodejní doklad. Reklamované zboží musí být řádně vyprané a vysušené, jinak bude reklamace z hygienických důvodů zamítnuta.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Kupující odesílá reklamované zboží na vlastní náklady.

ODSTRANITELNÉ VADY
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit , má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů ode dne potvrzení převzetí reklamace. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl vyzván zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení ( e-mail ) o tom, kdy reklamaci uplatnil, o provedení opravy i o době jejího trvání.

NEODSTRANITELNÉ VADY
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy ( tj. má právo na vrácení zaplacené částky ). Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

ZBOŽÍ VYROBENÉ NA ZAKÁZKU
U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

Buďme přátelé

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.